Politica de confidentialitate

Atunci când accesaţi site-ul www.lumanarilumina.ro, S.C. Lumina Prodcom S.R.L. cu sediul în Reghin,Str.Pandurilor nr.57, judeţ Mures, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J 26-703-1991, cod unic de înregistrare RO1237006, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, având statutul de operator. Societatea respectă legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal, conform legislaţiei în vigoare aplicată pe teritoriul ţării precum şi a Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”).
S.C. Lumina Prodcom S.R.L. va asigura în permanenţă actualizarea prezentei Politici de Confidenţialitate şi va publica pe www.lumanarilumina.ro, cea mai recenta versiune a acesteia, motiv pentru care este indicată verificarea periodică a conţinutului Politicii de Confidenţialitate.
Conform Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) vă sunt prezentate următoarele definiţii:
"date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
"prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
"operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
"persoană împuternicită de operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
"destinatar" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
"parte terţă" înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
"consimţământ" al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
"încălcarea securităţii datelor cu caracter personal" înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
"sediu principal" înseamnă: (a)în cazul unui operator cu sedii în cel puţin două state membre, locul în care se află administraţia centrală a acestuia în Uniune, cu excepţia cazului în care deciziile privind scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal se iau într-un alt sediu al operatorului din Uniune, sediu care are competenţa de a dispune punerea în aplicare a acestor decizii, caz în care sediul care a luat deciziile respective este considerat a fi sediul principal; (b)în cazul unei persoane împuternicite de operator cu sedii în cel puţin două state membre, locul în care se află administraţia centrală a acesteia în Uniune, sau, în cazul în care persoana împuternicită de operator nu are o administraţie centrală în Uniune, sediul din Uniune al persoanei împuternicite de operator în care au loc activităţile principale de prelucrare, în contextul activităţilor unui sediu al persoanei împuternicite de operator, în măsura în care aceasta este supusă unor obligaţii specifice în temeiul prezentului regulament;
"reprezentant" înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în scris de către operator sau persoana împuternicită de operator în temeiul articolului 27, care reprezintă operatorul sau persoana împuternicită în ceea ce priveşte obligaţiile lor respective care le revin în temeiul prezentului regulament; 18."întreprindere" înseamnă o persoană fizică sau juridică ce desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia, inclusiv parteneriate sau asociaţii care desfăşoară în mod regulat o activitate economică;
"autoritate de supraveghere" înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul articolului 51; 22."autoritate de supraveghere vizată" înseamnă o autoritate de supraveghere care este vizată de procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal deoarece: (a)operatorul sau persoana împuternicită de operator este stabilită pe teritoriul statului membru al autorităţii de supraveghere respective; (b)persoanele vizate care îşi au reşedinţa în statul membru în care se află autoritatea de supraveghere respectivă sunt afectate în mod semnificativ sau sunt susceptibile de a fi afectate în mod semnificativ de prelucrare; sau (c)la autoritatea de supraveghere respectivă a fost depusă o plângere; 23."prelucrare transfrontalieră" înseamnă: (a)fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităţilor sediilor din mai multe state membre ale unui operator sau ale unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, dacă operatorul sau persoana împuternicită de operator are sedii în cel puţin două state membre; sau (b)fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităţilor unui singur sediu al unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, dar care afectează în mod semnificativ sau este susceptibilă de a afecta în mod semnificativ persoane vizate din cel puţin două state membre;
Categoriile de date cu caracter personal prelucrate:
Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către S.C. Lumina Prodcom S.R.L. se face după informaţiile primite de la dumnevoastră astfel:
-în momentul completării formularului de contact disponibil, datele cu caracter personal prelucrate sunt: nume, prenume, e-mail şi număr de telefon
-în momentul creeării unui cont: nume,prenume, adresa de e-mail
-în momentul plasării unei comenzii, datele prelucrate sunt: nume, prenume, adresă, e-mail, număr de telefon, produse dorite, date pentru facturare, metoda de plată.
Datele furnizate voluntar de către dumneavostră trebuie să fie corecte, fiind astfel responsabil pentru informaţiile furnizate prin intermediul site-ului, atât faţă de societatea noastră cât şi faţă de oricare altă persoană fizică/juridica care ar putea suferii un prejudiciu ,din cauza datelor furnizate de către dumneavoastră.
www.lumanarilumina.ro poate stoca şi colecta informaţii privind navigarea şi acţiunile întreprinse în cadrul site-ului. Se vor stoca fişiere cookies în computerul/telefonul/tableta dumneavoastră conform Politicii de cookie-uri. De asemenea se pot prelua date privind data, ora şi IP-ul de pe care a fost accesat site-ul.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt următoarele:
-crearea şi administrarea contului pe site-ul www.lumanarilumina.ro
-preluarea,facturarea şi expedierea comenzilor
-soluţionarea solicitărilor transmise prin formularul de contact
-îmbunătăţirea servicilor oferite
-returnarea produselor
-rambursarea contravalorii produselor returnate
-în scopuri de marketing pentru transmiterea de oferte prin e-mail sau telefon
-furnizarea de informaţii către colaboratori/furnizori

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal:
Vom păstra datele dumneavoastră cu carcater personal atâta timp cât veţi avea un cont pe site-ul nostru. Oricând se poate trimite o solicitare pentru ştergerea contului din baza noastră de date, însă atâta timp cât anumite situaţii o impune,vom păstra datele pentru încă o perioadă de timp.
Datele dumneavostră personale care sunt cuprinse în documentele financiar-contabile, vor fi stocate 10 în arhivele societăţii,conform legislaţiei în vigoare. După perioada de 10 ani, aceste documente vor fi distruse.
Dacă v-aţi dat acordul,însă v-aţi răzgândit ulterior, puteţi schimba setrările browser-ului dumneavoastră, pentru şterge informaţiile stocate sau pentru a refuza fisierele cookie.

Transmiterea datelor cu caracter personal:
În anumite situaţii vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal următorilor:
-firmelor de curierat cu care colaborăm
-instituţilor bancare
-firmelor de IT
-agenţiilor de stat şi guvernamentale daca în anumite situaţii legislaţia o impune
-diferitelor autorităţi, daca suntem obligaţi legislativ sau pentru a ne proteja interesele legitime

Drepturile dumneavoastră privind datele cu caracter personal:
Conform Regulamentului (UE) 2016/679,persoanele vizate au următoarele drepturi:
- dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective
-în cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanţiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer, din Regulamentul UE 2016/679
- dreptul de a solicita o copie ale datelor personale pe care le deținem. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent
-dreptul de a rectifica datele cu caracter personal inexacte sau incomplete. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.
-dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate
-dreptul de a solicita operatorului încetarea prelucrării datelor cu caracter personal
-dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care: prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) Reg UE 2016/679 sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) Reg UE 2016/679 sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) Reg UE 2016/679 şi prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
-dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă
-atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv
-dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă
-dreptul de a vă adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Preluarii Datelor cu Caracter Personal(B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania), dacă consideraţi necesar însă vă rugăm să ne contactaţi în prealabil pentru a încerca rezolvarea oricărei probleme pe cale amiabilă

Informaţii de contact
Pentru orice informaţii/nelămuriri/clarificări ale informaţilor dumneavoastră cu caracter personal ne puteţi contacta la numarul de telefon 0742466575, la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau în scris la adresa societăţii.

Lumina Prodcom
Suntem o societate comercială, cu experiență în domeniu, dornică să își aducă un mic aport la diferitele evenimente importante din viața fiecăruia.
De peste 15 ani, realizăm lumânări clasice simple, în diferite modele, culori și arome.
Încercăm permanent să folosim materie primă de cea mai bună calitate, astfel încât lumânările să nu curgă și să nu scoată fum în timpul arderii.
Tratăm fiecare client cu profesionalism, încercând cât mai mult să-i îndeplinim cerințele și să ducem la bun sfârșit fiecare comandă, indiferent de mărimea acesteia.
Săptămânal facem distribuție în județele: Mureș , Cluj, Bistrița-Năsăud, Alba, Sibiu, Sălaj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Maramureș. Ocazional Suceava, Bacău și Neamț. Putem trimite oriunde în țară lumânări prin intermediul firmelor de curierat.
© 2016 Copyright SC Lumina Prodcom SRL
Design de Webinacci